ANBI

ANBI

Bij beschikking van 1 januari 2008 is COC Limburg door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling. Het houden van die status kent een aantal voorwaarden. Een van deze voorwaarden is de publicatieplicht van een aantal gegevens over de instelling.

Het standaardformulier is hier te vinden.

Op deze pagina publiceren wij verder de gegevens:

Het post- en bezoekadres:
COC Limburg
Bogaardenstraat 43
6211 SN  Maastricht
Tel +31 (0)43 321 8337
E-mailadres: info [@] coclimburg.nl
Voor bestuurlijke zaken: bestuur [@] coclimburg.nl

De vereniging:
COC Limburg is opgericht op 19 juli 2000 bij notariële akte van afsplitsing in de zin van artikel 2:334a lid 3 Burgerlijk Wetboek. Klik hier om de doorlopende tekst van de meest actuele wijziging van de statuten te lezen. De vereniging is bij haar oprichting een duurzaam lidmaatschap aangegaan met de Federatie COC Nederland.

De vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 14066683. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer / Fiscaal nummer (RSIN) is: 811032711

Structuur:
Het hoogste orgaan binnen COC Limburg is de Algemene Ledenvergadering. Hier komen de leden van COC Limburg twee keer per jaar in vergadering bijeen om beleidskaders, huishoudelijk reglement en begroting vast te stellen en bestuursleden te kiezen. Ook keurt de Algemene Ledenvergadering de jaarrekening goed en verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.

De dagelijkse gang van zaken wordt gevoerd door het bestuur van de vereniging. Het bestuur delegeert een aantal van haar taken aan een werkorganisatie van vrijwilligers en staffunctionarissen, een programmamanager en administratieve ondersteuning.

Doelstellingen:
De vereniging COC Limburg heeft haar doelstellingen als volgt statutair vastgelegd:

 1. De vereniging dient een algemeen belang en heeft als doel:
  het streven naar een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie, zodat mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken,
  en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  a. het lidmaatschap van de vereniging: Federatie van COC Verenigingen, statutair gevestigd te Amsterdam (hierna te noemen: “COC Nederland”), te verwerven en te behouden;
  b. het scheppen en in stand houden van mogelijkheden tot individuele ontwikkeling, vorming en bewustwording;
  c. het in staat stellen van (groepen) mensen om de eigen situatie en die van anderen te verbeteren;
  d. het versterken van de maatschappelijke beweging om uitsluiting, discriminatie en geweld tegen te gaan en gelijke kansen en acceptatie te bevorderen;
  e. de beschikbaarheid, toegankelijkheid en sensitiviteit van maatschappelijke voorzieningen te bevorderen;
  f. wetgeving, beleid en praktijk op nationaal en lokaal niveau te bevorderen die garanties biedt voor gelijke rechten en kansen;
  g. de internationale beweging te versterken en te bevorderen dat bescherming van fundamentele rechten in internationale instrumenten is geborgd.

Beloningsbeleid:
Het bestuur is niet bezoldigd en ontvangt geen vergoeding in de zin van vacatiegelden. Sommige vrijwilligers, zijnde niet bestuursleden ontvangen onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersvergoeding. Bezoldigde functies van de werkorganisatie zoals de directeur en overige administratieve ondersteuning ontvangen hun werknemersloon conform de waarderingssystematiek van de vigerende C.A.O. Zorg en Welzijn.

Het bestuur:
Het bestuur van COC Limburg bestaat uit vrijwilligers die hun functie onbezoldigd uitvoeren. Voor bestuursleden gelden de reguliere declaratierichtlijnen voor vrijwilligers van COC Limburg.

Het bestuur kent een minimum van 3 bestuurders. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan twee gelijk handelende leden van het bestuur, waar onder in elk geval de voorzitter, de secretaris of de penningmeester. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen door de Algemene Ledenvergadering. De leden van het bestuur worden voor een termijn van twee jaar door de Algemene Ledenvergadering gekozen en zijn tweemaal herkiesbaar. Bij de samenstelling van het bestuur dient zoveel mogelijk gestreefd te worden naar een diverse vertegenwoordiging van personen die de doelstelling van de vereniging weerspiegelen. Het bestuur van COC Limburg bestaat uit de volgende leden:

Statuaire Titel:

Portefeuille:

Naam Bestuurslid:

Aanvang Mandaat:

Voorzitter

Dagelijks Bestuur

J.S. Blok

20-11-2018, Tot voorzitter gekozen: 01-07-2020

Secretaris

Dagelijks Bestuur

Y. Kesler

28-07-2021, Tot secretaris gekozen: 10-06-2023

Penningmeester

Dagelijks Bestuur

M.B. Spier

10-06-2023

Algemeen Bestuurslid

Regio Midden

Vacant

Vacant

Algemeen Bestuurslid

Regio Zuid

Vacant

Vacant

Algemeen Bestuurslid

Regio Noord

Vacant

Vacant

Het bestuur hanteert de volgende gedragscode: Gedragscode Bestuur 2017.

Beleidsplan, Werkplan en Jaarverslag:
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2020 is het meerjarenbeleidsplan voor 2021-2024 vastgesteld. Uit dit meerjarenbeleidsplan ontwikkelen we voorafgaand aan ieder jaar een jaarlijks werkplan. Hierin staan de uit te voeren activiteiten voor het betreffende jaar. Dit werkplan wordt aangevuld met een begroting. Ieder jaar gaat vergezeld met een jaarverslag waarin de behaalde doelen worden beschreven. Het jaarverslag over de periode 2022 is in de Algemene Ledenvergadering van 10 juni 2023 goedgekeurd en vastgesteld.

Jaarrekening:
De jaarrekening over de periode 2022 is in de Algemene Ledenvergadering van 10 juni 2023 goedgekeurd en vastgesteld. Overige financiële stukken zijn te vinden op de pagina Algemene Ledenvergadering alsook de pagina Documenten en Formulieren.

Financieringsmodel:
COC Limburg ontvangt subsidies van diverse instanties. Voor de periode 2021 – 2024 is COC Limburg aangewezen door de provincie Limburg als erkende maatschappelijke organisatie. COC Limburg ontvangt voor de activiteiten zoals deze in het meerjarenbeleidsplan zijn vermeld een exploitatiesubsidie welke bij wijze van voorschotten wordt overgemaakt. Daarnaast ontvangen we een exploitatiesubsidie van de gemeente Maastricht. Projectsubsidies worden ontvangen van diverse Limburgse gemeentes of instellingen. Een deel van deze subsidiegelden zijn in het kader van het Regenboogsteden-plan door het Ministerie van OCW beschikbaar gesteld. De deelnemende Regenbooggemeenten doen aan cofinanciering hiervan. Overige inkomsten worden verkregen uit vergoedingen voor voorlichting, contributies en ledengiften en omzet van ons Café Rosé.

Gelieerde rechtspersonen:
COC Limburg heeft een activiteit ondergebracht in een separate stichting.

Maastricht, Juli 2023

 

Het Bestuur