Provinciaal Regenboog Stembusakkoord 2023 – Limburg

  1. Home
  2. Provinciaal Regenboog Stembusakkoord 2023 – Limburg

Tekstuele versie

De ondertekenaars zetten zich in voor een diverse en inclusieve provincie zonder discriminatie. Waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, geslachtskenmerken, genderidentiteit, genderexpressie, geslacht, huidskleur, handicap, godsdienst, levensovertuiging of welke grond dan ook. De ondertekenende partijen spannen zich in om de komende collegeperiode onderstaande maatregelen op het gebied van LHBTI+ (queer) emancipatie te realiseren.   

Bevorderen LHBTI+ acceptatie. Het bevorderen van de sociale acceptatie van LHBTI+ personen is (ook) een taak van de provincie. Daarom worden in het collegeprogramma van Gedeputeerde Staten afspraken opgenomen over LHBTI+ beleid en wordt één van de leden van het college van Gedeputeerde Staten (ook) verantwoordelijk voor LHBTI+ beleid. Aan het predicaat ‘regenboogprovincie’ wordt invulling gegeven met LHBTI+ beleid, een budget, ambtelijke formatie en concrete acties. De provincie stimuleert dat gemeenten een actief LHBTI+ beleid voeren, regenbooggemeente worden en de regenbooggelden van het Rijk daadwerkelijk besteden aan LHBTI+ beleid. De provincie stimuleert dat ook kleinere gemeenten LHBTI+ beleid voeren en vult daartoe de Rijksgelden voor regenbooggemeenten aan. Ook wordt kennisuitwisseling op het gebied van LHBTI+ beleid tussen gemeentelijke ambtenaren en bestuurders gestimuleerd. Regionale (LHBTI+) organisaties worden door de provincie ondersteund bij het bevorderen van de sociale acceptatie van LHBTI+ personen en de vrijwilligersinfrastructuur op dit gebied wordt gestimuleerd. De provincie draagt bij aan de zichtbaarheid van LHBTI+ personen, bijvoorbeeld door het hijsen van de (progress) regenboogvlag, en gedeputeerden spreken zich waar dat relevant is uit voor LHBTI+ acceptatie. 

Potentieel kwetsbare groepen & veiligheid. De provincie zet zich in voor een klimaat waar LHBTI+ personen zich veilig en geaccepteerd voelen. Dat geldt in het bijzonder voor potentieel kwetsbare groepen zoals jongeren, ouderen, bi+, transgender en intersekse personen, LHBTI+ personen van kleur en mensen die te maken hebben met intersectionele discriminatie om een combinatie van gronden. Daartoe stimuleert de provincie dat gemeenten de veiligheid van LHBTI+ personen bevorderen en geweld aanpakken (ook in AZC’s) en ondersteunt men LHBTI+ organisaties en antidiscriminatiebureaus voor deskundige deelname aan het regionaal discriminatieoverleg. De provincie ondersteunt regionale LHBTI+ organisaties bij het bevorderen van LHBTI+ acceptatie op scholen, bij het organiseren van activiteiten voor LHBTI+ jongeren, en men bevordert dat er in de regio veilige opvang is voor dak- en thuisloze LHBTI+ jongeren. Zorginstellingen worden door de provincie aangesproken op het leveren van LHBTI+ vriendelijke zorg en de provincie bevordert dat zij beschikken over een Roze Loper keurmerk. Ook ondersteunt de provincie regionale (LHBTI+) organisaties bij het organiseren van activiteiten voor ‘roze’ ouderen, om te voorkomen dat die in een sociaal isolement raken.

Werkgelegenheid, cultuur & sport. Bij het bevorderen van werkgelegenheid dient de provincie nadrukkelijk aandacht te besteden aan groepen die relatief vaak een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, zoals transgender personen. In het kader van diversiteit dient er in het provinciale cultuur- en mediabeleid ook aandacht te zijn voor LHBTI+ personen. De provincie ondersteunt regionale LHBTI+ evenementen zoals Roze Zaterdag of provinciale prides. De provincie bevordert LHBTI+ acceptatie in de sport, bijvoorbeeld met voorwaarden bij sportsubsidies, opdat het provinciale sportaanbod voor iedereen goed toegankelijk is. 

Voorbeeldrol. De provincie geeft het goede voorbeeld als het gaat om diversiteit en acceptatie in het eigen beleid en de eigen organisatie, ook als werkgever. Daartoe worden bijvoorbeeld de Verklaring van Amsterdam, de Verklaring van Dordrecht, de Nederlandse Intersekse Verklaring en het Charter Diversiteit voor een inclusieve en LHBTI+ vriendelijke werkvloer ondertekend. De provincie biedt werknemers de mogelijkheid van een transitieverlof en in provinciale voorzieningen zijn genderinclusieve toiletten aanwezig, die door eenieder, ongeacht genderidentiteit, –expressie of geslachtskenmerken, mogen worden gebruikt. De provincie spreekt inwoners waar mogelijk genderinclusief aan, bijvoorbeeld als ‘beste inwoner’ i.p.v. ‘mevrouw’ of ‘meneer’. Op provinciale formulieren wordt zo min mogelijk naar geslacht gevraagd. In foldermateriaal en sociale media van de provincie worden ook LHBTI+ personen en stellen getoond. In het aanbestedingsbeleid en bij subsidieverstrekking wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan (LHBTI+) diversiteitsbeleid van de uitvoerder/subsidieontvanger. De provinciale politici die dit akkoord ondertekenen, spreken politici en partijen erop aan als die zich discriminerend of neerbuigend uitlaten over LHBTI+ personen of andere groepen.  

Sociale agenda. De Provincie Limburg is al jarenlang een voorbeeld voor andere provincies als het gaat om beleid waarbij aandacht is voor een gezonde samenleving. De provincie Limburg gaat de komende jaren de sociale agenda voortzetten waarbij aandacht is voor Limburgse maatschappelijke organisaties. Met de Sociale Agenda zet de Provincie Limburg in op het versterken van de zelfredzaamheid én samenredzaamheid van de inwoners van Limburg. Een gezonde samenleving en economie vragen om weerbare en zelfredzame Limburgers, die hun steentje kunnen bijdragen. We willen een samenleving bereiken waarin iedereen meedoet, ertoe doet en zoveel mogelijk een gelijke kans krijgt.